Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nun 11. maddesinde tanınan hakları ile ilgili olarak veri sahipleri, veri sorumlusu şirketimiz FURKAN TALAY (“DİJİTALBİRADAM”)’ e başvurularını İşbu Başvuru Formu aracılığıyla yapabilirler.

 

Veri Sorumlusu: FURKAN TALAY

E-mail             : info@dijitalbiradam.com

Adres             : Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:8 Kat: 14 Zeytinburnu/ İstanbul

 

Başvuru Yöntemi

Veri sahipleri haklarına ilişkin başvurularını, Kanunun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve DİJİTALBİRADAM sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler:

 • Yazılı başvuru halinde; Ek-1’ de yer alan formun çıktısı alınarak doldurulur ve imzalanır. Başvuru Sahibi Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:8 Kat: 14 Zeytinburnu/ İstanbul adresine iletilir. Veri sorumlusuna/temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
 • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; form doldurularak info@dijitalbiradam.com adresine iletilir. Başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Tarafımıza iletilmiş olan Veri Sahibi başvuruları KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. DİJİTALBİRADAM yanıtları ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

EK- 1

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

Soyisim:

T.C. Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

 

 • Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 • Elden teslim almak istiyorum.
  (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, DİJİTALBİRADAM ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, DİJİTALBİRADAM tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için DİJİTALBİRADAM ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde DİJİTALBİRADAM, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi      :

İmza                        :

 

KVKK Başvuru Formu Talep Konusu

 • Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
 • Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
 • Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
 • Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
 • Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;
 1. Silinmesini talep ediyorum
 2. Anonim hale getirilmesini talep ediyorum
 • Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No. 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Hemen Ara!